شينجيانګ
[د  شينجيانګ   په باب معلومات]
 
د  شينجيانګ   په باب معلومات

      جغرافيايی چاپيريال• 
د شينجيانګ  تاريخ                                                       د  انرژۍ  مرکز
[اقتصاد]
د شينجيانګ  صنائعد شينجيانګ  کرنه                      د  شينجيانګ  مالداری                                                   د  شينجيانګ  خصوصيت لرونکی صنائع 
[د شينجيانګ قومونه]
د  ويغور  قومد قزاق  قوم د  قرغز  قوم

[د شينجيانګ د توريزم صنابع]
د کاناس  جهيل •
د  بودايی مجسمو سمڅې   • د  لولان  لرغونی ښارګوټی
توروپان  •کاشغرختن 

[د شينجيانګ مذهبونه]
د  څو مذهبونو د  خپريدو  ځاید  شينجيانګ  متدينان

تبت
[عمومی حالت
د تبت په باب معلومات جغرافيه يي معلومات     د چينګ هاي او تبت د لوړې تاريخ او اوسني حالت

[د تبت قومونه]   

د  تبت  د  قومونو  په باب حالات تبتی قوم             د  ٌموينبا ٌ  قوم  لوبقوم                                            [د تبت اقتصاد

 د  تبت  صنائع  د  تبت  زراعت  مالدارۍ ځنګلداری له تبت سره  د چين د نورو ځايونو  مرستې
[د سفر دپاره ځايونه]
ناموڅو   
  د بودالا ماڼۍ

 د داجاو په نامه معبد او د باکو واټ

 د جاشلونبو په نامه معبد 
[تبتي علم]  
  تبتي علم

] د تبت مذهبونه[

 تبتی بوديزم او  لامايی معبدونه             د تبتی  خلکو  مذهبی  دودونه  
[کلتور]  
  تانګ کا

 د شويو په نامه غوړي  په واسطه جوړشوي ګلان       

 تبتي ډرامه