>>[سياسي نظام]
سياسي نظام  
>>[د چين موسسی
ملي ولسی کانګرس   
د چين ولسی سياسی مشورتی کنفرانس
دولتی  شورا او  د هغی په مشرۍ  وزارتونه او کميسيونونه 
مرکزي نظامی کميټه 
ولسی محکمی 
د ولسی څارنوالی  رياستونه
>>[د چين ګوندونه]
د چين کمونست ګوند    
د چين د يموکراتيک ګوندونه او ډلی 
>>[د چين د کمونست ګوند د مرکزی کميټې د سياسی بيورو د دايمې کميټې غړي]
شي جين پينګ 
لي که چيانګ 
جانګ ده جيانګ 
يو جنګ شنګ 
ليو يون شان 
وانګ جي شان 
جانګ ګاو لي