[عمومي وضيعت]
د چين د ساختمان عمومي وضيعت  
[د ملی ودانی]
امپراطوري ماڼۍ او قشرونه                                

د معبدونو ودانۍ 
باغونه  يا بڼونهد مقبرو ودانۍ 
د چين د وګړو کورونه  
[د لرغوني ساختمان  لنډ معلومات ]
د لرغوني ساختمان  لنډ معلومات  

د  تانګ په سلسله کي ودانۍ
د  سونګ په سلسله کي ودانۍ

د يون  په سلسله کي ودانۍ
د مينګ په سلسله کي ودانۍ  

د چينګ په سلسله کي ودانۍ
[د عصري ساختمان]
د  چين د عصري ساختمان  لنډ معلومات
د چين د عصري ساختمانې رنګ لرونکي ودانۍ
[مشهور معماران ]
د چين  مشهور معماران