[د چين د بيجنګ اوپرا]
 
د چين د بيجنګ اوپرا د لوبغاړو د څيرو شکلونه 
 
د بيجنګ په اوپرا کې د لوبغاړو ويش 
 
د بيجنګ  داوپرا تاريخ 
[د چين محلي اوپراګانې]
 
د  هوانګ مۍ په نامه اوپرا
 د کون په نامه اوپرا
 د يوي په نامه اوپرا
[د اوپرا کيسې]
 د جاو په نامه د کورنۍ پاتي ماشوم
سوه لين نانګ
 
مور ته کتنه
 
د اشرفي ګل په نامه برنډه
  د سپين مار په باب کيسه
دعشق د ګټلو دپاره مبارزه                                دبدبختۍ نه وروسته نيکمرغي راځي                                                         د امپراطورمسته شوې  والامقاممه  بن