[چين ته سفر
د توريستي منابعو په باب معلومات 
 اصلي موضوعات لرونکي سفرونه 
[ښکلی چين]
د چين د ښکلو او په زړه پوري منظرو څخه  خونداخيستل

 په چين کې مشهور طبيعي منظرې 
د چين مشهور توريستي ښارونه  

 په چين کې په زړه پوري کوچني ښارګوټي
[د چبن غذا ]
د چبن د غذا د سلسلې په باب معلومات  
د سي څوان د غذا په باب معلومات
[چين ته د سفر لارښوونه]

د چين مشهور هوټلونه    د چين مشهور توريستي شرکتونه
چين ته د سفر دپاره د پاسپورت د ويزه جوړولو په باب معلومات د چين د ګمرکاتو څخه د وتنې او ننوتنې په باب
د روغتيايي قرانطين په باب معلومات په چين کې د بهرنيو پيسو د استعمال په باب معلومات