>>[د محيط ساتنی په باب اوسنی حالت]
عمومي وضعيت د اوبو د چاپيريال  حالت

د هوا د چاپريال  حالت
د ايکولوژيکي چاپيريال وضعيت

په  چين کې  د طبيعي موجوداتو  ډولونه
>>
[د محيط ساتنی په باب تدبيرونه]
د ککړتيا  مخنيوي او اداره کول

د ځنګلونو د منابعو ساتنه

د لندې ځمکې  ساتنه
د صحرا کيدو  مخنيوي او ادا ره کول

د طبيعي  موجوادتو د ډولونو ساتنه 
تر ساتنې لاندې  د طبيعي  سيمې  ودانول 
[د محيط ساتنی په باب هدفونه]
د چين  د چاپيريال  د ساتنې  په  کارونو کې  ترلاسه شوي  پرمختګونه

د چين  د چاپيريال  د ساتنې  اهداف 
>>
[د محيط ساتنی په باب سازمانونه]
د چين د چاپيريال  د ساتنې  عمومي  دولتي  اداره 
د چين  د چاپيريال  او  انکشاف  په اړه د بين المللي همکارۍ کميټه 
د چين د چاپيريال  د ساتنې  صندوق

د طبيعيت دوستان 
د شين رنګ بيجينګ

د چين  د چاپيريال  د ساتنې  په  هکله   نور  اړوند حکومتي  سازمانونه 
د چين  د چاپيريال  د ساتنې  په هکله  نور  غير حکومتي سازمانونه 
>>
[بين المللی همکارۍ]
د چاپيريال  په هکله  بين المللي همکارۍ او تبادله 
د چاپيريال د ساتنې په هکله د چين له خوا لاسليک شوي  بين المللي  کوانسيونونه 
چين  په  کوشش  سره  د چاپيريال  د ساتنې په باب  د بين المللي  کوانسيونو مراعات کوي 
چين  او  د مونتريال  پروتوکول 
چين  او د موجوداتو د ډولونود ساتنې  کوانسون