[د اختر دودونه]
 
د چين  پسرلنی عنعنوی اختر
 
د  ٌ چی چياو ٌ  په نامه  اختر
 
د  نهمې مياشتې  د  نهمې ورځې اختر 
 
د   ٌ  دوان وو ٌ   اختر 
 
د  ٌ  يوان سياو ٌ   اختر
 
د  پسرلنی اختر د  نمانځنې په باب د چين د ملی اقليتونو  دودونه
 
د  ٌ  لا با  ٌ  په نامه  د چين  يو  اختر
 
د  ٌ  چيو سی ٌ  په باب  روايت
[فلکلوری دودونه]
  
ٌ  دونګ جی ٌ  يو  په زړه پوری  اختر دی
 
د چين  د ٌ  چينګ ميينګ ٌ  اختر
 
د  کورنۍ نغرۍ  له  رب  نه  د مننې  په باب  کيسه
 
د واده  په باب د چين دودونه 
[د خواراک دودونه ]
 د  چايو د  څښلو په برخه کښی د چينائيانو  دودونه 
 
د چينائيانو دپاره د  ډودۍ  خوړلو  ځانګړی  اله کوای ځه ٌ
 
د  خوراکی شيانو د خوړلو په باب د چينائيانو  دودونه
 
د خوراکی شيانو په وسيله  د  ناروغيو علاجول او په  خوراکونو کښی  د چينی عنعنوی درملو  اچول
 
د  اخترونو د  نمانځنې دپاره  د چين   دری ډوله  مشهور عنعنوی خوراکونه
 
د ٌ  جاو ځه  ٌ  په نامه  د  چين   عنعنوی  ډوډۍ