[د لرغونی چين امپراطوران]
 
د چين د سلسلې لومړي امپراطور
 
د هان د امپراطوري سلسلې لومړي امپراطور
 
يو   • ياو او سون   • شن نون
 
فو شي
[د لرغونی چين سياستمداران او متغکران]
 
قانون پوه  هان في
جوان ځه     • منفوسيوس
کانفوسيوس
 
د داويستي مکتب موسس --- لاو  دان 
>>[د لرغونی چين عالمان]
 
ځو څون ځه او د دايرې د محيط نسبت
 
دارو پيژندونکي لي شه جن
د چين مشهور ستوري پيژندونکي جانګ هنګ 
>>[نور]
ډاکتر هوا تو د چن شن  او وو ګوانګ  قيام  
 
وانګ جاو جيون   • ين ځه  • سوو وو                            ګوان جون او باو شو يا                 څو نومي ملک پاچايو بو يا او جون ځه چي
د نظامي فن او هنر په هکله د چين  نامتو شخصيت سون وو   چي جي ګوانګ   هيون سان
 راهب جيان جن