[داقتصاد په باب  حالات]
داقتصاد په باب  حالات 
[د صنعتی  جوړښت په باب  حالات]
د صنعتی  جوړښت په باب  اساسی حالات 
 
زراعت  • صنعت  •خدمتی  چاری 
[د اقتصادی نظام ]
دسوسياليزم  بازاری اقتصادی نظام  

د مالکيت په باب  جوړښت
[ انکشافی ستراتيجۍ]
 انکشافی ستراتيجۍ 
[د پانګه اچولو چاپريال ]
د اساسی تاسيساتو په باب  ابادۍ

د سرمايه ګذارۍ  په باب سياست 
اقتصادی خاصی ناحيی او په سواحلو کښی ورخلاص  ښارونه 
د دولت په درجه د لوړو او نويو تخنيکونو  سيمی 
ددولت  اقتصادی او تخنيکی انکشافی سيمی

د مالياتو څخه معاف شوی   سيمه 
[خارجی تجارت ]
وارداتی او صادراتی حالات

د خارجی پانګو څخه استفاده 
په چين کښی  عمده  بين المللی شرکتونه 
[پولی سيستم]
 
بانک او د هغه نظارت او  اداره  

اسهام  او دهغو نظارت او اداره 
بيمه  او د هغی نظارت  او اداره  

ژن مين بی يونه اود خارجی اسعارو اداره 
[اقتصادی ژوند]
داوسيدونکو عايدات  او مصارف 

ټولنيز ضمانت
[مهمه پروژه]
د درو تنګناو داوبو دکنترول   پروژه

شمالی  چين ته دجنوبی  چين  داوبو د ليږدولو په باب  پروژه 
له  چينګ  های نه تر تبت پوری داوسپنی د پټلۍ  پروژه  

ختيځ چين ته  له  لويديځ  چين  څخه  د بريښنا د ليږدولو په باب  پروژه
ختيځ  چين  ته دلويديځ  چين  د طبيعی ګاز د ليږدولوپه باب پروژه
[د چين د لويديځو  سيمو  پرمختګ ته  چټکتيا]
د چين د لويديځو  سيمو  پرمختګ ته  چټکتيا
[د شمال ختيځ  چين  د  زړو  صنعتی  مرکزونو   سمسورتيا]
د شمال ختيځ  چين  د  زړو  صنعتی  مرکزونو   سمسورتيا