[د سندرو د شعر ليکونکی او کمپوزران]
 
ليو ون  جين 
 
ګاو وی جې 
 
فولين  
 
وانګ لو بين 
 
لۍ جن بانګ
جانګ  لي
 
تيان هان
 
شيو پۍ  دونګ 
 
چياو يو
 
نې ار
 
ليو تيان هوا
[د موسيقی لارښوونکی]
 
يان ليانګ کونګ
 
پياو دونګ شنګ 
 
هو بينګ شيو  
 
چينګ سی  يانګ
جنګ شياو اينګ
 
لی  ده  لون  
 
چنګ زو هوانګ
 
پنګ  شيو ون
[سندراغاړی]
 
تانګ څان يان وی  ون 
يانګ هونګ جی لو جی  هونګ
لياو څانګ يونګ ګو لان  اينګ 
 
جانګ  يې وو  بی  سيا 
 
چنګ  جه سونګ  ځو اينګ
 
جيانګ   دا وی  • جو شياو  يان 
 
هو شونګ  خوا 
[د موسيقی غږونکی]
 
وانګ څه هنګ
 
شنګ  جونګ  ګوو
 
تانګ جوين  چياو
 
شيو وی 
 
جاو شونګ  تينګ
لوژه ژونګ 
 
ليو  ده  های
ليو  مينګ  يوان
 
فو چونګ
 
سونګ  فی