• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• وږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY08MM06DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY06MM16DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY06MM16DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY06MM16DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY06MM16DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY06MM16DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY06MM16DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY05MM22DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY05MM22DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY05MM05DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY05MM05DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY05MM05DD
• موږ او اوريدونکی 2009YY05MM05DD
• موږ او اوريدونکی 2008YY12MM13DD
1 2
خبرونه او پروګرامونه په غږ کې
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040