[د لوبو سامانونه]
 
د سيوري په واسطه نمايش  (  لومړي برخه )
 
د سيوري په واسطه نمايش ( دوهمه برخه ) 
 
د سيوري په واسطه  نمايش ( دريمه برخه ) 
د ماشومانو د لوبې خاورين سامانونه  ( لومړي برخه )
 
د ماشومانو د لوبې خاورين  سامانونه ( دوهمه برخه )
د ماشومانو د لوبې خاورين سامانونه  ( دريمه برخه ) 
د ماشومانو د لوبې خاورين سامانونه ( څلورمه برخه )
 
د ماشومانو د لوبې خاورين سامانونه ( پنځمه برخه )
 
د ماشومانو د لوبې خاورين سامانونه ( شپږمه برخه )
د سر په شکل ناوکۍ 
 
د ګلدوزې په واسطه د لوبې سامانونه 
 
د لوبې نور سامانونه
د ملخ  ساتني کدوان 
 
د غلودانو د وهلو په شکل د لوبې سامان
د لرګيو څخه جوړ شوي انسان 
 
کاغذ پران
 
د نو په نامه اوپرا
 
د دي په نامه اوپرا
[هنری ښکلا]
 
د چين  پر لرګيو باندې حکاکي شوي کلني انځور 
 
په چين  کې  د قيچي په واسطه کاغذي هنر 
 
د چين د شان شي ولايت کلني انځورونه   دخټيو څخه جوړشوي ځوړند ببر
 
د ټوکر څخه جوړشوي ببر

[د کاليو په باب]
د يون جيان د غاړې دستمال
د چين د يي قوم ګلدوزي شوي  بوټان
خوشبوي لرونکي کڅوړه
د لين فن ګلدوزي شوي څيزونه
دپان ياو ښکلې کالي
د مياو قوم ګلدوزي
شين رنګ  چيټ ټوکر
سينه بند
د اوږد عمر په نامه ځوړند کلپ
د باي قوم د خلکو کالي او جامې
دوټانو تلي
د زياتو کورونو د ټوکرو په واسطه ګنډلشويکال
ګلدوزي شوي ښکلي کڅوړه• 

[ارباب]
د چين  په ولسي نقاشۍ کي ارباب لومړي برخه
د چين په ولسي نقاشي کي ارباب  دوهمه برخه
د چين په ولسي نقاشۍ کي ارباب دريمه برخه
د چين په ولسي نقاشي کي ارباب څلورمه برخه
د چين په ولسي نقاشۍ کي ارباب پنځمه برخه
د چين په ولسي نقاشي کي ارباب شپږمه برخه
د شان دونګ د څاو په ولسوالي کي د کاغذ په واسطه  جوړ شوي وسايل
د کاغذ په واسطه د شيانو د جوړولو هنر 
د ثروت د رب په باب هغه نقاشي چه لومړي په لرګينو تختو  يا نورو کلکو شيانو باندي حکاکي او بيا چاپيږي
د دي په نامه اوپرا   • د جادوګرو نڅاوي
[د کور فرينيچر]
چينی باب  او لوښی  ١ 
چينی باب ٢ 
چينی باب   ٣
چينی باب  ٤ 
چينی باب   ٥ 
چينی باب  ٦ 
چينی باب    ٧ 
چينی باب  ٨ 
چينی باب  ٩ 
د چين په جنوبي سيمه کي ولسي استوګنځي
د چين  د لاس او مخ  د مينځلو  ګړونج 
د چين په عنعنوي اسبابو کي  المارۍ
د کبانو ټوکرۍ 
د وانګ  د کورنۍ  د استوګنځي  برخه ايزې ودانۍ 
د پيشو په شکل اجرکاشی 
د کيکونو د جوړولو قالب
د شان سي د  چياو د کورنۍ  د استوګنځي په هکله لنډ معلومات 
د شان سي ولايت د لين شه  ولسوالي  د کانفوسيوس  معبد په وړاندي ډبرين ديوال 
د ترکاڼ  د نښې  اچولو وسيله  
د  استراحت کټ