[افسانې]
 د( شوی) په نامه  سړی د ونود بوټو د ټکولو له لاری  اور اخلی 
 
امپراطور( ياو)  (شوين ) ته  خپلی واکچاری سپاری 
د ارباب النوعو  ٥ جګ غرونه 
لوی قهرمان (پان ګو) اُسمان او مځکه جلا کوی 
 
ښاپيری ( نيو نوا ) انسان جوړوی 
 
د زلمی ( نيو لانګ ) او ښاپيرۍ ( جه نيو ) په باب کيسه 
 
( کوا فو ) لمر نيسی
 
( هوانګ دی ) پر( څه يو ) باندی غلبه وموندله 
 
( هاو ايی )  لمرونه  د غشيو په ويشتلو راکوزکړل  
 
ښاپيرۍ ( چانګ عه ) سپوږمۍ ته الوزی 
 
( ګوين ) او ( يوو ) اوبه  تنظيموی  
 
( هاو جی ) او ٥ ډوله  غله جات
[اخلاقی حکايتونه]
 
په تصوير کښی مار ته پښی وکښلی شوی 
 
د ( هه ) نومی سړی قيمتی يشم وړاندی کوی 
( بيان چوی ) د ناروغۍ د معاينی په باب کيسه 
 
جو جی له  نورو سره د ښکلا سيالی کوی 
 
د څاه په تل کښی د چنګاښ په باب کيسه 
 
ګيدړه د ببرد څيری په ځای ځان  نورو ته  ښيی  
 
د ( يوو ګونګ ) په نامه بوډا غرونه لری کوی
 
د ( لاو شان ) په غرونو کښی د تاويست په باب کيسه 
 
د ( دونګ ګوه ) صاحب او د ( جونګ شان ) ليوه په باب کيسه  
 
جنوب ته د تګ  ګاډی د شمال پر لاری  نښه پريږدی
[د تاريخی ځايونو په باب کيسه]
 
د ( وو تای شان ) د غرونو په باب روايت
 
د ( سی هو ) په نوم د جهيل په باب کيسه 
 
د ( لاما ) د ژيړ بودايی مذهب معبد-- د ( يونګ هه )  ماڼۍ
 
د ( شان سی ) ولايت د ( اين ) په ولسوالۍ کښی لرګين  بودايی څلی 
 
د بودرا د ماڼۍ په باب کيسه
 
د( شان سی ) په ولايت کښی د غره په کمر باندی ځوړند معبد 
 
د( شن يانګ ) د امپراطوری ماڼی په باب کيسه
 
د ( يانګ ځی ) سيند د ٣ تنګناو په باب کيسه 
 
د ( چيان ) مقبری د بی ليک دود کتيبه
 
د ( لوشان ) د غره په باب کيسه 
 
د ( هوانګ شان ) د غرنی سيمی په باب کيسه
 
د ( جين سه ) په نامه د عبادتخانی په باب کيسه 
[د متلونو کيسې]
 
د کوچنتوب په زمانه کښی د هوښيارۍ په باب کيسه
 
غږ خلکو ته ټکان رسوی
 
د سلو قدمونو له لری فاصلی څخه د چنار د ونی پر پاڼی باندی غشی ويشتل کيږی                         کليوالي شاعر تاو يون مينګ
 
د دايمی ارامتيا دپاره  د وريجو د غوښتلو په هکله د ( دونګ فانګ سو) په باب کيسه
 
د غره  پر برج  باندی د اور لګولو په باب کيسه 
 
( هان سين ) د نورو د توهين له امله د دوو پښو له منځه تيريده
 د وريجو د سوپ د ويشلو په باب کيسه 
 
د ( لو يانګ ) په ښار کښی د کاغز بيه جګه شوه
 
( ماو شوی )  مشر ته خپل ځان معرفی کوی
 
د ( نان که) د خوب په باب کيسه 
 
د ويجاړی هنداری د بيا جوړيدو په باب کيسه
 
د٧قدمونو په وهلو سره شعر جوړ شو 
 
لومړی غرور او وروسته احترام 
 
په ( چيوجيانک ) کښی د ګلانو د شکولو په باب کيسه 
 
٣ تنه ببر جوړوی 
 
د شاوخواو ځايونو څخه د ( چو) د ملک سندره  راپورته کيږی 
 
د(  سونګ يوو ) ګاونډی پيغله په پټه  توګه له ديوال څخه هغه ګوری 

[د عقلونو کيسې]
 
د  ښامار او چنګاښ تر منځ د لوبو کولو په باب کيسه 
 ٢ شفتالو  ٣سربازان  وژنی
 
 
د ( سی من باو )  په باب کيسه 
د ( تيان جی ) د اس د ځغاستی سيالی
وزير ( چو لونګ ) د ( جاو ) ملکی  ته نصيحت ورکوی 
 
د کښتۍ په وسيله د غشی اخستنه 
 
د مهيسم د لوی بابا په باب کيسه 
 
د خالی ښار د ساتلو په هکله  نيرنګ
[نظامی کيسې]
 
( جو يا فو ) د ٧ ملوک الطوايفو لوی شورش  خنثی کړ
 
د( وی ) پر دولت باندی د محاصره کولو له لاری  د ( جاو ) ملک ته نجات ورکول
 
د ( جينګ  شينګ  ) د جګړی په باب کيسه 
 
د ( فۍ شوی ) د جګړی په باب کيسه 
 
د ( چانګ پينګ ) د جګړی په باب کيسه 
( چاو ګوی ) د ( چی ) د ملک له تيريکوونکو سره  مقابله کوی 
 
د( بوه جو ) د جګړی په باب کيسه
په  ( چه بی ) کښی د اورنی  جګړی  په باب کيسه
د ( هونګ من ايان ) د ميلمستيا په باب کيسه